Tłumaczenie z języka ogólnego

Wspólnota językowa, która wspólnie tworzy coś za pomocą języka.


Po czym moż­na poznać, że tekst na­pi­sa­ny jest w ję­zy­ku o­gól­nym? Jeś­li wszyscy człon­ko­wie da­nej wspól­no­ty ję­zy­ko­wej ro­zu­mie­ją tekst i nie należy on do żadnej bran­ży, wte­dy mówi się o ję­zy­ku o­gól­nym. Pod po­ję­ciem teks­tów o­gól­nych ro­zu­mie się teks­ty, któ­re wpraw­dzie do­ty­czą da­nej te­ma­ty­ki lub dzie­dzi­ny, jed­nak nie wystę­pu­je w nich szczegółowe słownictwo z da­ne­go za­kre­su. Dla zro­zu­mie­nia tek­stu ogól­ne­go nie jest zwy­kle ko­niecz­ne roz­le­głe wy­szu­ki­wa­nie i z re­gu­ły ten ro­dzaj teks­tu nie wy­ma­ga specja­listy­czne­go słow­nict­wa.