FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Nie zna­leź­li Pań­stwo tu­taj od­po­wie­dzi na Pań­stwa py­ta­nie? Pro­si­my o kon­takt – chęt­nie u­dzie­li­my po­mo­cy.


W ja­ki spo­sób mo­gę w pro­gra­mie MS Word lub Open­Office za­ak­cep­to­wać bądź od­rzu­cić do­ko­na­ne zmia­ny?

Akcep­to­wa­nie/od­rzu­ca­nie zmian w pliku pro­gra­mu MS Word:

  1. Klik­nij­cie Pań­stwo w do­ku­men­cie kar­tę „Recenzja”.

ÜDiAL_FAQ_Akceptowanie lub odrzucanie zmian w pliku programu MS Word_Ilustracja 1

  1. Po przejrze­niu wszyst­kich pro­po­zycji po­pra­wek moż­na je za­ak­cep­to­wać lub od­rzu­cić. Jed­nym spo­so­bem jest moż­li­wość wy­ko­na­nia te­go za po­mo­cą po­zycji „Zaakceptuj” lub „Odrzuć”. Dru­gim spo­so­bem jest bez­po­śred­nie w do­ku­men­cie przejś­cie do da­nej zmia­ny i za­ak­cep­to­wa­nie jej lub od­rzu­ce­nie po klik­nię­ciu jej pra­wym kla­wi­szem my­szy.

ÜDiAL_FAQ_Akceptowanie lub odrzucanie zmian w pliku progromu MS Word_Ilustracja 2

  1. Za po­mo­cą „Zaakceptuj/Odrzuć zmianę” zos­ta­je się w do­ku­men­cie dok­ład­nie w tym miejs­cu, gdzie zos­ta­ła za­ak­cep­to­wa­na lub od­rzu­co­na os­tat­nia zmia­na. Za po­mo­cą „Zaakceptuj/ Od­rzuć i przejdź do na­stęp­nej” prze­chodzi się au­to­ma­tycz­nie do ko­lej­nej prześ­le­dzo­nej zmia­ny. Jeś­li chce­cie Pań­stwo za­ak­cep­to­wać lub od­rzu­cić wszyst­kie zmia­ny w do­ku­men­cie, na­le­ży przejść do "Zaakceptuj/Odrzuć wszystkie zmiany w dokumencie”.

ÜDiAL_FAQ_Akceptowanie lub odrzucanie zmian w pliku progromu MS Word_Ilustracja 3

Akceptowanie/­odrzucanie zmian w pli­ku Open­Office:

Ogól­nie dzia­ła to na tej sa­mej za­sa­dzie jak w pli­kach pro­gra­mu MS Word. W Open­Office in­ne mo­gą być je­dy­nie naz­wy posz­cze­gól­nych funkcji. W do­ku­men­cie pro­gra­mu Open­Office na­le­ży przejść do Edycja > Zmiany> Zaakceptuj lub Odrzuć.


Jak dłu­go wy­ko­ny­wa­ne jest zle­cenie?

Czas wy­ko­ny­wa­nia zle­ce­nia jest usta­la­ny in­dy­wi­du­al­nie przed za­war­ciem umo­wy. Prze­wi­dy­wa­ny ter­min wy­ko­na­nia zos­ta­je po­da­ny klien­to­wi wraz z orien­ta­cyj­ną ofer­tą ce­no­wą. Ter­min wy­ko­na­nia mo­że być je­dy­nie ter­mi­nem prze­wi­dy­wa­nym, przy czym zle­ce­nie zos­ta­je prze­ka­za­ne kli­en­to­wi naj­póź­niej w prze­cią­gu 7 dni ro­bo­czych (po po­da­nym ter­mi­nie wy­ko­na­nia). Dal­sze in­for­macje moż­na zna­leźć w Ogól­nych wa­run­kach han­dlo­wych na­szej firmy.


W ja­ki spo­sób dzia­ła pro­ces zle­ca­nia?

  1. Za­łącz­cie Pań­stwo wy­ma­ga­ny tekst do for­mu­la­rza za­py­ta­nia ofer­to­we­go lub skon­tak­tuj­cie się Pań­stwo z na­szą fir­mą za po­mo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub e-maila. W ok­nie „Temat” moż­na przes­łać do na­szej fir­my in­dy­wi­du­al­ną wia­do­mość przy­kła­do­wo za­wie­ra­ją­cą wy­ma­ga­nia od­noś­nie zle­ce­nia. To za­py­ta­nie ofer­to­we jest nie­wią­żą­ce i nie jest rów­no­znacz­ne z za­war­ciem umo­wy. Im do­kład­niej sfor­mu­ło­wa­ne są wy­ma­ga­nia o­raz cel tłu­ma­cze­nia, tym łat­wiej jest usta­lić ce­nę.
  2. Na­stęp­nie (w przy­pad­kach wy­jąt­ko­wych mo­że to potrwać do pię­ciu dni ro­bo­czych; patrz­cie Pań­stwo na Ogól­ne wa­run­ki han­dlo­we/ Udzie­le­nie zle­ce­nia) otrzy­ma­ją Pań­stwo orien­ta­cyj­ną ofer­tę ce­no­wą o­raz in­for­mac­ję, czy Pań­stwa zle­ce­nie mo­że zos­tać wy­ko­na­ne zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi. W tym piś­mie zos­ta­je po­da­ny prze­wi­dy­wa­ny ter­min lub czas wy­ko­ny­wa­nia zle­ce­nia.
  3. Jeś­li ofer­ta od­po­wia­da Pań­stwa ocze­ki­wa­niom, mo­gą Pań­stwo udzie­lić zle­ce­nie po­da­jąc swo­je dok­ład­ne da­ne o­raz wy­ma­ga­nia. Mu­si to nastą­pić w for­mie pi­sem­nej, tzn. za po­mo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, e-maila lub po­czty.
  4. Na ko­niec otrzy­ma­ją Pań­stwo pi­sem­ną in­for­mac­ję zwrot­ną (po­twier­dze­nie zle­ce­nia). Po otrzy­ma­niu pot­wier­dze­nia zle­ce­nia mię­dzy Pań­stwem a fir­mą ÜDiAL zos­ta­ła za­war­ta u­mo­wa. Dal­sze in­for­mac­je na te­mat umo­wy i jej za­war­cia moż­na zna­leźć w Ogól­nych wa­run­kach han­dlo­wych.

W ja­ki spo­sób mo­gę u­su­nąć ko­men­ta­rze z do­ku­men­tu pro­gra­mu MS Word lub Open­Office?

Usu­wa­nie ko­men­ta­rzy w pli­ku pro­gra­mu MS Word:

  1. Klik­nij od­po­wied­ni ko­men­tarz pra­wym kla­wi­szem my­szy i wy­bierz „Usuń komentarz”.

ÜDiAL_FAQ__Usuwanie komentarzy w pliku programu MS Word_Ilustracja 1

Usu­wa­nie ko­men­ta­rzy w pli­ku pro­gra­mu Open­Office::

Komen­ta­rze moż­na usu­wać z me­nu Wstaw > Komentarz lub klik­nąć od­po­wied­ni ko­men­tarz i usu­nąć ten ko­men­tarz lub wszyst­kie ko­men­ta­rze.


Czy mo­gę ocze­ki­wać, że w ko­rek­cie zos­ta­nie wychwy­cony każ­dy błąd?

Cel ko­rek­ty sta­no­wi u­su­nię­cie w naj­szer­szym stop­niu błę­dów zle­ce­nio­bior­cy w tekś­cie źród­ło­wym. Ozna­cza to, że tekst spraw­dza­ny jest pod wzglę­dem po­praw­noś­ci pi­sow­ni, gra­ma­ty­ki i po­dzia­łu na sy­la­by, przy czym ko­rek­ta ta zos­ta­je oz­na­czo­na w spo­sób moż­li­wy do prześ­le­dze­nia przez zle­ce­nio­daw­cę. Gwa­rancja cał­ko­wi­tej bez­błęd­noś­ci za­sad­ni­czo jest zaw­sze wy­klu­czo­na. Nie­miec­kie Zrze­sze­nie Bran­żo­we Wol­nych Lek­to­rek i Lek­to­rów (VFLL) wy­cho­dzi z za­ło­że­nia, że przy „dobrej” re­dakcji teks­tu lub lek­to­ra­cie znaj­du­je się o­ko­ło 95 % wszys­tkich błę­dów or­to­gra­ficz­nych, in­ter­punk­cyj­nych i gra­ma­tycz­nych.


Czy po­da­ny w kal­ku­lacji kosz­tów ter­min wy­ko­na­nia zle­ce­nia jest wią­żą­cy?

Ter­mi­ny wy­ko­na­nia zle­ce­nia po­da­je się kli­en­to­wi zgod­nie z naj­lep­szą wie­dzą i wo­lą, przy czym z re­gu­ły są one zaw­sze do­trzy­my­wa­ne. W przy­pad­ku ter­mi­nów wy­ko­na­nia zle­ce­nia cho­dzi zaw­sze o ter­mi­ny prze­wi­dy­wa­ne, przy czym zle­ce­nie zos­ta­je prze­ka­za­ne kli­en­to­wi naj­póź­niej w cią­gu 7 dni ro­bo­czych po po­da­nym ter­mi­nie wy­ko­na­nia. Na­stę­pu­ją­cy póź­niej ewen­tu­al­ny czas przes­ła­nia do­ku­men­tów tra­dy­cyj­ną pocz­tą z re­gu­ły wy­no­si od trzech do pię­ciu dni. Wy­sył­ka zgod­nie z ży­cze­niem kli­en­ta na­stę­pu­je e-mailem lub tra­dy­cyj­ną pocz­tą. Dos­ta­wę uz­na­je się za do­ko­na­ną, jeś­li wy­ko­na­ne zle­ce­nie zos­ta­ło przes­ła­ne do kli­en­ta. O otrzy­ma­niu prze­sył­ki pocz­to­wej kli­ent wi­nien po­in­for­mo­wać na­szą fir­mę e-mailem lub tra­dy­cyj­ną pocz­tą.


Czy mo­gę wy­ma­gać wy­ko­na­nia prób­ki tłu­ma­cze­nia?

Ofer­ta bez­płat­nej prób­ki tłu­ma­cze­nia od­no­si się wy­łącz­nie do po­tencjal­nych du­żych kli­en­tów za­in­te­re­so­wa­nych dłuż­szą współ­pra­cą, któ­rzy otrzy­ma­li już od fir­my ÜDiAL ofer­tę jak i rów­nież do o­sób z więk­szym zle­ce­niem, któ­re chciały­by prze­ko­nać się o ja­koś­ci. Jeś­li prób­ka tłu­ma­cze­nia nie do­ty­czy po­tencjal­ne­go du­że­go kli­en­ta, mo­że ono zos­tać sporzą­dzo­ne przy wiel­kości potencjalnego zle­ce­nia prze­kra­cza­ją­cej 20 stron DIN A 4. Prób­ka tłu­ma­cze­nia nie mo­że prze­kra­czać 300 słów i mu­si sta­no­wić część potencjalnego tłu­ma­cze­nia.


Od kie­dy mię­dzy kli­en­tem a fir­mą ÜDiAL obo­wią­zu­je u­mo­wa?

U­mo­wa mię­dzy kli­en­tem a fir­mą ÜDiAL obo­wią­zu­je do­pie­ro, gdy:

  1. kli­ent po otrzy­ma­niu ofer­ty ce­no­wej (kal­ku­lacji kosz­tów) za­ak­cep­tu­je pi­sem­nym udzie­le­niem zle­ce­nia (za po­mo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, e-maila lub pocz­ty tra­dy­cyj­nej) ofertę fir­my ÜDiAL i gdy
  2. fir­ma ÜDiAL po udzie­le­niu zle­ce­nia przez kli­en­ta prześ­le pisem­ne po­twier­dze­nie zle­ce­nia.

Po speł­nie­niu tych dwóch wa­run­ków mię­dzy zle­ce­nio­daw­cą a fir­mą ÜDiAL zos­ta­je za­war­ta umowa.


W jaki spo­sób zos­ta­je do­ko­na­na płat­ność?

Po otrzy­ma­niu fak­tu­ry kli­ent ma 14 dni na do­ko­na­nie prze­le­wu kwo­ty po­da­nej na fak­turze na po­da­ne kon­to. Płat­ność jest moż­li­wa wy­łącz­nie prze­le­wem. Do chwi­li do­ko­na­nia płat­noś­ci wy­ko­na­na u­słu­ga po­zos­ta­je włas­noś­cią fir­my ÜDiAL.