O firmie ÜDiAL


Początkowa motywacja

2010

Fir­ma tłu­ma­cze­nio­wa ÜbersetzungsDienst Anna Lasik zosta­ła za­ło­żo­na w 2010 r. i po­cząt­ko­wo spe­cja­li­zo­wa­ła się w po­średnict­wie zle­ceń tłu­ma­cze­nio­wych w za­kre­sie naj­bar­dziej po­szu­ki­wa­nych w Niem­czech ję­zy­ków (GER, ENG, NL, PL, IT, ES, FR). Sa­ma jesz­cze ja­ko stu­dent­ka kie­run­ku „Tłumaczenie” z myślą zbie­ra­nia przez mło­dych lu­dzi pierw­szych doś­wiad­czeń za­wo­do­wych Anna Lasik wpad­ła na pierw­szy przed­się­bior­czy po­mysł: Dla­cze­go nie ko­rzys­tać z mło­de­go po­ko­le­nia spe­cjalis­tycz­nych tłu­ma­czy, ofe­ru­jąc przy tym kli­en­tom korzyści cenowe? Sy­tu­ac­ja, na któ­rej wszys­cy zys­ku­ją.

Faza rozwoju

2011 – 2013

Na­sza kon­cep­cja szyb­ko spot­ka­ła się z uzna­niem i już wkrót­ce po eta­pie two­rze­nia struk­tu­ry fir­my na ży­cze­nie kil­ku du­żych kli­en­tów roz­sze­rzo­na zos­ta­ła na­sza o­fer­ta ję­zy­ko­wa. Na tym e­ta­pie fir­ma ÜDiAL poś­redni­czy­ła w zle­ce­niach z nie­mal wszyst­kich ję­zy­ków eu­ro­pejs­kich jak i rów­nież w zle­ce­niach w kom­bi­nacji ję­zy­ko­wej niemiecki <-> amerykański angielski/ chiński/ japoński. Na­si kli­en­ci po­cho­dzą głów­nie z bran­ży tech­nicz­nej, praw­nej i eko­no­micz­nej i z te­go wzglę­du fir­ma ÜDiAL do dnia dzisiej­sze­go w pierw­szym rzę­dzie zaj­mu­je się zle­ce­nia­mi te­go ty­pu. Aby w od­po­wied­nich ter­mi­nach móc ob­słu­gi­wać kom­bi­nacje róż­nych ję­zy­ków, zes­pół fir­my roz­rósł się z po­cząt­ko­wych sied­miu do oko­ło 160 współ­pra­cow­ni­ków.

Dalszy rozwój

2014 - 2016

Wraz ze wzros­tem fir­my ÜDiAL zwiększy­ły się rów­nież po­trze­by w za­kre­sie za­rzą­dza­nia. W związ­ku z tym Anna Lasik wy­je­chał­a na pe­wien czas do An­glii. Wi­dzia­ła w tym dobre moż­li­woś­ci u­cze­nia się od wiel­kich re­ki­nów bran­ży tłu­ma­cze­nio­wej. Po dłuż­szym po­by­cie za gra­ni­cą oraz dzię­ki u­zys­ka­ne­mu no­we­mu doś­wiad­cze­niu za­wo­do­we­mu i o­so­bis­te­mu otwo­rzy­ły się no­we moż­li­woś­ci biz­ne­so­we – ko­rzyst­ny mo­ment, by wró­cić do Nie­miec i po­now­nie poś­wię­cić się fir­mie ÜDiAL.

Nowa koncepcja

2017

Fir­ma ÜDiAL w 2017 r. roz­po­czy­na z no­wą kon­cep­cją: Dzisiaj wy­róż­nia­ją nas ja­kość, pro­fesjona­lizm i ucz­ci­we ce­ny. Fir­ma ÜDiAL współ­pra­cu­je wy­łącz­nie z wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny­mi za­wo­do­wo ab­sol­wen­ta­mi wyż­szych u­czel­ni, tłu­ma­cza­mi przy­sięgły­mi o­raz doś­wiad­czo­ny­mi tłu­ma­cza­mi specja­listycz­ny­mi, ofe­ru­jąc zorien­to­wa­ne na gru­py do­ce­lo­we i kul­tu­rę tłu­ma­cze­nia specjalis­tycz­ne. Aby sprostać za­sa­dzie sto­so­wa­nia ję­zy­ka oj­czys­te­go, współ­pra­cow­ni­cy i tłu­ma­cze fir­my ÜDiAL po­cho­dzą z od­po­wied­nich kra­jów. Po­mi­mo to, że fir­ma ÜDiAL w pierw­szym rzę­dzie specja­li­zu­je się w tłu­ma­cze­niach, u­wie­rzy­telnie­niach i lek­to­ra­tach z za­kre­su ję­zy­ka nie­miec­kie­go, an­giels­kie­go i pols­kie­go, dzię­ki du­żej sie­ci moż­li­we jest pros­te poś­red­nict­wo w zle­ca­niach z in­ną kom­bi­nac­ją ję­zy­ko­wą.