Polska wersja językowa Ogólnych Warunków Handlowych jest tłumaczeniem wersji niemieckiej. W razie wątpliwości lub sporów wersją wiążącą jest wersja niemiecka.


Ogólne Warunki Handlowe


Wersję drukowaną tego dokumentu (plik pdf) można również pobrać w tym miejscu.


§ 1 Zakres obowiązywania


 1. Poniższe ogólne warunki handlowe stosuje się wyłącznie w zakresie relacji biznesowych między naszą firmą a klientem w wersji obowiązującej w chwili składania zamówienia. Stanowią one część składową wszystkich umów zawieranych przez naszą firmę ze stronami. Sprzeczne bądź rozbieżne od ogólnych warunków handlowych naszej firmy warunki strony umowy nasza firma uznaje wyłącznie korzystając z formy pisemnej.

 2. Stroną umowy jest firma ÜDiAL, właścicielka Anna Lasik, Randstraße 1, 22525 Hamburg, nr ident. podatkowej: 41/140/02102. Językiem umowy jest język niemiecki.


§ 2 Zawarcie umowy


 1. Po przedłożeniu naszej firmie oferty lub zlecenia bądź zamówienia jako oferta w rozumieniu § 145 niemieckiego Kodeksu Cywilnego mogą one zostać przyjęte w czasie do dwóch tygodni. Oferty lub zamówienia należy składać w formie tekstowej. Dla swojej skuteczności oświadczenie przyjęcia musi również mieć formę tekstową. Współpraca drogą telefoniczną służy jedynie wymianie informacji, wsparciu projektów i udzielaniu pomocy a nie udzielaniu zleceń.

 2. W przypadku tłumaczenia i korekty tłumaczenia należy zawsze określić język źródłowy i docelowy, specjalne wymagania terminologiczne oraz cel stosowania. W przypadku tłumaczenia na język angielski i o ile wcześniej nie uzgodniono inaczej, klient akceptuje stosowanie pisowni amerykańskiej.

 3. Wszelkie oferty naszej firmy nie stanowią zobowiązania i są niewiążące, o ile nie są one wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony okres przyjęcia.

 4. Ustalenia, w szczególności zobowiązania ustne, gwarancje i inne zapewnienia, stają się wiążące dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia ze strony naszej firmy.

 5. Usługa jest wykonana w całości zgodnie z zasadami gramatyki i sensem tekstu, chyba że użyteczność do celów przewidzianych w umowie wymaga dokładnej zgodności. Terminy fachowe są tłumaczone w typowej dla nich formie i stosowaniu. Opracowanie stylistyczne nie stanowi przedmiotu usługi, o ile wcześniej nie uzgodniono inaczej. Jeśli tłumaczenie jest przeznaczone do druku, klient winien przesłać naszej firmie przed drukiem próbny wydruk skorygowanego tekstu, który zostanie w razie potrzeby z korektą wydany w czasie odpowiednim na opracowanie.

 6. Klient gwarantuje, że posiada prawa autorskie do tekstu źródłowego.

 7. Miejscem wykonania umowy jest miasto Hamburg.


§ 3 Dostawa i dostępność towaru


 1. Terminy dostawy są podawane klientowi zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą. W przypadku terminów wykonania zlecenia chodzi zawsze o terminy przewidywane, przy czym zlecenie zostaje przekazane klientowi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po podanym terminie wykonania. Następujący później ewentualny czas przesłania dokumentów tradycyjną pocztą z reguły wynosi od trzech do pięciu dni. Wysyłka zgodnie z życzeniem klienta następuje e-mailem lub tradycyjną pocztą. Dostawę uznaje się za dokonaną, jeśli wykonane zlecenie zostało przesłane do klienta. O otrzymaniu przesyłki pocztowej klient winien poinformować naszą firmę e-mailem lub tradycyjną pocztą.

 2. Jeśli w chwili zamówienia ze strony klienta brak jest dostępnych pracowników, nasza firma poinformuje o tym klienta w oświadczeniu odrębnym od potwierdzenia odbioru, które nie stanowi oświadczenia o przyjęciu. Jeśli produkt jest trwale niedostępny, nasza firma powstrzymuje się od deklaracji przyjęcia. W takim przypadku umowa nie dochodzi do skutku.

 3. Jeśli produkt określony przez klienta w zamówieniu jest niedostępny tymczasowo, nasza firma niezwłocznie poinformuje o tym klienta. W przypadku opóźnienia dostawy ponad dwa tygodnie obie strony mają prawo odstąpić od umowy. Przy tym nasza firma niezwłocznie zwraca płatności już dokonane przez klienta.

 4. Zdarzenia siły wyższej upoważniają naszą firmę do odroczenia dostawy na czas trwania utrudnień i odpowiedniego czasu rozpoczęcia, do odstąpienia od umowy w całości lub części bez możliwości dochodzenia przez stronę umowy jakichkolwiek praw. Siła wyższa jest równa wszelkim okolicznościom, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę, w szczególności odnosi się to do choroby, pożaru, zamknięcia ruchu, zakłóceń działania lub transportu, błędów sieci i serwera, ewentualnych innych zakłóceń linii i transmisji jak również innych przeszkód, za które nasza firma nie ponosi odpowiedzialności oraz wszelkich innych konsekwencji politycznych, niezależnie od tego, czy mają one miejsce w kraju naszej firmy czy u naszych dostawców. Dotyczy to również sytuacji, gdy z ważnych przyczyn nasza firma musi na określony czas całkowicie lub częściowo wstrzymać pracę, a w szczególności nasze usługi online.


§ 4 Ceny i płatność


 1. Cenę tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych oblicza się za linię, natomiast uwierzytelnionych za stronę. Znormalizowana linia odpowiada 55 znakom ze spacjami zaś znormalizowana strona odpowiada 1500 znakom ze spacjami. Przy tym cena strony tekstu zależy od kombinacji językowej, długości tekstu, jego tematyki a także stopnia złożoności i trudności. Dokładna cena jest ustalana przed zawarciem umowy. Klient przesyła firmie ÜDiAL tekst i otrzymuje w ciągu 5 dni roboczych ofertę cenową. Jeśli klient udziela zlecenia, oznacza to, że akceptuje on ustaloną cenę. Nasze ceny za redakcję tekstu i lektorat są obliczane za stronę. Ceny korekty obcych tłumaczeń oblicza się za linię. Odpowiednio do warunków ramowych tłumaczenia również przy korekcie nie można z góry określić, ile czasu ona zajmie, ponieważ zależy to głównie od poziomu trudności tekstu źródłowego i wcześniej sporządzonego tłumaczenia. Aby uzyskać wartość orientacyjną klient może przesłać naszej firmie tekst źródłowy i jego tłumaczenie, po czym możemy obliczyć przybliżony nakład czasu pracy.

 2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, nasze ceny obowiązują w euro. Na podstawie § 19 federalnej Ustawy o podatku obrotowym firma ÜDiAL rezygnuje z pobierania podatku VAT. W przypadku mniejszych zleceń zarówno w zakresie korekty jak i tłumaczenia jest pobierana minimalna stawka wysokości 25,00 EUR.

 3. Płatności należy dokonywać przelewem. W przypadku niewielkich kwot nasza firma może zaakceptować płatność gotówką. Klient pokrywa dodatkowe koszty związane z daną metodą płatności. Odliczenie rabatów gotówkowych jest dozwolone wyłącznie na podstawie specjalnych uzgodnień w formie pisemnej.

 4. O ile nie uzgodniono inaczej, cenę opracowania należy zapłacić bez potrąceń przed dostawą. Honorarium naszej firmy jest wymagalne w ciągu 14 dni od daty na fakturze. O dacie zapłaty decyduje chwila jej otrzymania. Weksle i czeki są uznawane bez zobowiązań i z zastrzeżeniem prawidłowej realizacji oraz po odliczeniu typowego w handlu rabatu i wydatków.

 5. O ile nie uzgodniono stałej ceny, zastrzega się stosowne jej zmiany w związku ze zmianą płac, kosztów materiałów i dystrybucji dostaw dokonane trzy miesiące lub później po zawarciu umowy.

 6. Dopuszczalne jest zrównoważenie roszczeń wzajemnych lub wstrzymanie płatności z ich powodu, jeżeli są one bezsporne lub stwierdzono ich prawomocność. Cesja praw z umowy przez klienta wymaga pisemnej zgody naszej firmy.

 7. Nasza firma jest uprawniona do wykonania lub dostarczenia zaległych dostaw wyłącznie za zaliczką lub zabezpieczeniem, jeżeli po zawarciu umowy staną się znane okoliczności, które mogą znacznie obniżyć wiarygodność kredytową klienta i przez które wypłata zaległych roszczeń przez klienta z odpowiedniego stosunku umownego (wraz z innymi indywidualnymi zleceniami, do których ma zastosowanie ta sama umowa ramowa) jest zagrożona lub klient zalega z płatnościami.


§ 5 Termin dostawy


 1. Dostawy są wykonywane z miejsca wykonania usługi. Rozpoczęcie podanego przez naszą firmę terminu dostawy zakłada terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań klienta, w szczególności płatności z góry kwoty na fakturze. Podany przez naszą firmę przez nas termin dostawy zaczyna biec od momentu otrzymania płatności. Zastrzega się prawo do sprzeciwu wobec niewykonanej umowy.

 2. Jeśli klient jest w zwłoce z przyjęciem lub w sposób zawiniony naruszy inne obowiązki współdziałania, nasza firma jest uprawniona do żądania odszkodowania za powstałe szkody łącznie z ewentualnymi dodatkowymi nakładami. Jeżeli są spełnione powyższe założenia, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia się przedmiotu przechodzi na stronę umowy w chwili, gdy ta nie wywiązuje się z obowiązku przyjęcia lub jest w zwłoce jako dłużnik.

 3. W przypadku niezawinionej umyślnie przez naszą firmę zwłoki w dostawie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nasza firma ponosi odpowiedzialność za każdy pełny tydzień zwłoki w ramach zryczałtowanej rekompensaty za opóźnienie wysokości 3% wartości dostawy, jednak nie więcej niż 15%, przy czym nasza firma może wykazać, iż nie wystąpiła szkody ani obniżenie wartości lub są one znacznie niższe od stawki ryczałtowej.

 4. Nie narusza to dalszych ustawowych roszczeń i praw klienta w związku ze zwłoką w dostawie.


§ 6 Przekazane dokumenty


 1. Nasza firma zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich dokumentów dostarczonych klientowi w związku z zawarciem umowy. O ile w formie pisemnej nie została na to wyrażona zgoda, dokumentów naszej firmy nie wolno udostępniać osobom trzecim i powielać.

 2. Na wezwanie ze strony naszej firmy klient winien zwrócić nam te przedmioty w całości i natychmiast zniszczyć wszelkie ich ewentualnie sporządzone kopie, jeśli nie są one już potrzebne w toku zwykłej działalności lub jeśli negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.


§ 7 Zastrzeżenie prawa własności


 1. Do chwili pełnej zapłaty wszystkich roszczeń dostarczone tłumaczenie, korekta innego tłumaczenia lub dostarczona korekta i redakcja tekstu pozostają własnością naszej firmy. Do tej chwili zleceniodawca nie ma prawa do korzystania z nich. Dotyczy to również wszystkich przyszłych dostaw, nawet jeśli nasza firma nie powołuje się na to w wyraźny sposób. Nasza firma jest uprawniona do wezwania do zwrotu dostarczonej rzeczy, jeśli klient zachowuje się niezgodnie z umową.

 2. Jeśli prawo własności rzeczy jeszcze nie zostało przeniesione, klient musi niezwłocznie powiadomić naszą firmę na piśmie o ewentualnym zastawie dostarczonej rzeczy lub narażeniu jej na ingerencję osób trzecich. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić naszej firmie kosztów sądowych i pozasądowych pozwu zgodnie z § 771 niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego, klient ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez naszą firmę stratę.

 3. Klient jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonej rzeczy w zwykłym obrocie handlowym. Klient dokonuje na rzecz naszej firmy cesji roszczeń odbiorcy wynikających z odsprzedaży towaru zastrzeżonego już w tej chwili w wysokości ustalonej z nim kwoty na fakturze. Ta cesja ma miejsce niezależnie od tego, czy dostarczona rzecz została odsprzedana bez przetworzenia lub po nim. Klient pozostaje upoważniony do ściągnięcia roszczenia również po cesji. Nie narusza to prawa naszej firmy do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności, jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań do zapłaty otrzymanych dochodów, popada w zwłokę w płatności, a w szczególności, jeśli został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wstrzymano płatność.

 4. Obróbka, przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu umowy przez klienta odbywa się zawsze w imieniu naszej firmy i na jej zlecenie. W tym przypadku dalej ma miejsce prawo klienta do ekspektatywy w odniesieniu do przekształconego przedmiotu umowy. Jeśli przedmiot umowy jest przetwarzany z innymi, nie należącymi do naszej firmy przedmiotami, nasza firma nabywa w chwili przetwarzania bez zobowiązań współwłasność nowego przedmiotu bez żadnych zobowiązań w stosunku wartości obiektywnej przedmiotu umowy do innych przetwarzanych przedmiotów.

 5. Nasza firma zobowiązuje się wydać na żądanie klienta przysługujące nam zabezpieczenia, o ile ich wartość przekracza roszczenia do zabezpieczenia o ponad 20%.


§ 8 Rękojmia i reklamacja oraz regres/ regres producenta


 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi nasza firma ponosi odpowiedzialność za wady. Rękojmia w stosunku do przedsiębiorców wynosi 12 miesięcy.

 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy została ona wyraźnie podana w potwierdzeniu zlecenia danej pracy. Jeśli klient wyda zlecenie w sposób niejasny, niezrozumiały, nieprawidłowy lub niekompletny, firma ÜDiAL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub wady w realizacji tego zlecenia. Jeżeli niemożność zakończenia zlecenia wynika z błędnego sformułowania, nieczytelnych fragmentów lub nieprawidłowych informacji ze strony klienta, klientowi nie przysługuje odszkodowanie. Ponadto firma ÜDiAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe. W przypadku dostaw plików pocztą elektroniczną jak również za pomocą wszelkiego innego rodzaju transmisji, klient odpowiada za ostateczną kontrolę przesłanych plików i tekstów.

 3. W tym miejscu zostają wykluczone roszczenia odszkodowawcze klienta. Nie dotyczy to jednak odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia obowiązków umownych niezbędnych dla osiągnięcia celu umowy, wadliwych produktów (federalna Ustawa o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu) oraz przypadku umyślnego i rażącego zaniedbania ze strony organów naszej firmy, pracowników i zastępców w zakresie, w którym powstają przyczyniły się one do powstania szkód. Odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest brana pod uwagę wyłącznie w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia jak również w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, przy czym odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej i powstałej natychmiast szkody.

 4. Ograniczenia określone w ustępie 3 mają również zastosowanie do przedstawicieli prawnych i zastępców naszej firmy, jeżeli roszczenia są skierowane bezpośrednio przeciw nim.

 5. Roszczenia z tytułu wad nie mają miejsca, w przypadku jedynie nieznacznego odstępstwa od uzgodnionej właściwości lub nieznacznego pogorszenia użyteczności. W przypadku podjęcia przez stronę umowy lub osoby trzecie niewłaściwych modyfikacji lub napraw nie odnoszą się do nich i ich skutków roszczenia z tytułu wad.

 6. Wyklucza się roszczenia klienta z tytułu wymaganych w celu późniejszego spełnienia nakładów, w szczególności kosztów transportu, dojazdu, roboczych i materiałów, o ile nakłady te ulegają zwiększeniu, ponieważ dostarczony przez naszą firmę towar został następnie przeniesiony w miejsce inne niż oddział klienta.

 7. Roszczenia regresowe klienta biznesowego przeciw naszej firmie mają miejsce wyłącznie w takim zakresie, w jakim klient nie podjął ze swoim odbiorcą żadnych ustaleń wykraczających poza wymagane ustawowo roszczenia z tytułu wad. Ustęp 8 stosuje się również odpowiednio do zakresu roszczenia regresowego klienta w stosunku do naszej firmy.

 8. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez klienta informacji wynikające z niedopuszczalnego lub nielegalnego korzystania z oferowanych usług. To samo dotyczy niewłaściwego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, którym sam klient udostępnił swoje dane i informacje lub które uzyskały je bez upoważnienia.


§ 9 Pouczenie o odstąpieniu od umowy


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli są Państwo konsumentem (każdą osobą fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celu, którego nie można przypisać jej działalności komercyjnej lub samodzielnej działalności zawodowej), mogą Państwo wysłać oświadczenie umowne na piśmie w ciągu 14 dni bez podania przyczyn (np. list, faks, e-mail) lub - jeśli rzecz została przekazana przed upływem terminu zwracając ją. Termin rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszej instrukcji w formie tekstowej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzającej się dostawy towarów tego samego rodzaju nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej) a także nie przed wypełnieniem informacyjnych obowiązków naszej firmy zgodnie z art. 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 Ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego jak również obowiązków naszej firmy zgodnie z § 312 ust. 1 zdanie 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego w związku z art. 246 § 3 Ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać pismo o tym lub przedmiot w odpowiednim czasie.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY NALEŻY SKIEROWAĆ DO:

ÜbersetzungDienst Anna Lasik
Bürogemeinschaft im 3. OG
Randstraße 1
22525 Hamburg

E-mail: info@uedial.eu


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy należy zwrócić usługi odebrane po obu stronach i w razie potrzeby wydać wszelkie wyciągnięte z tego korzyści (np. odsetki). Jeśli nie można lub można jedynie częściowo zwrócić odebraną usługę jak również korzyści z używania lub tylko w pogorszonym stanie, należy naszej firmie zrekompensować tę wartość. Za pogorszenie się przedmiotu i wyciągnięte z tego korzyści należy zrekompensować jedynie wtedy, gdy wynikają one z obchodzenia się z rzeczą sprawdzonego na podstawie cech i sposobu działania. Sprawdzanie cech i sposobu działania oznacza testowanie i wypróbowywanie danego towaru, jak to jest możliwe i przyjęte na przykład w sklepie. Przedmioty, które można wysłać jako paczki, należy zwrócić na ryzyko naszej firmy. Koszty zwrotnej przesyłki ponosi klient, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu, a cena zwracanego przedmiotu nie przekracza 40,00 EUR lub jeśli w przypadku wyższej ceny w chwili odstąpienia od umowy nie zostało wykonane świadczenie wzajemne lub dokonana ustalona umownie płatność częściowa. W przeciwnym razie klient nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej. Przedmioty, które można wysłać jako paczki są odbierane u klienta. Zobowiązania do zwrotu płatności należy spełnić w ciągu 30 dni. Termin ten rozpoczyna bieg wraz z wysłaniem naszej firmie i odbiorem oświadczenia odstąpienia od umowy lub przedmiotu.

KONIEC POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


§ 10 Pozostałe wskazówki


 1. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy między innymi umów dostawy towarów, wykonanych na podstawie specyfikacji klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb bądź które nie nadają się do zwrotu ze względu na ich cechy nie nadają się do przesyłki zwrotnej lub mogą się szybko zepsuć bądź których termin ważności zostałby przekroczony, do dostawy nagrań audio lub wideo lub oprogramowania, pod warunkiem, że dostarczone nośniki danych zostały otwarte przez konsumenta jak również do dostarczania gazet, czasopism i magazynów ilustrowanych (o ile klient nie złożył przez telefon umownej deklaracji o dostawie gazet, czasopism i magazynów ilustrowanych).

 2. Klient jest proszony, o ile jest to możliwe, o odesłanie towaru dostawcy nie na koszt odbiorcy lecz jako przesyłkę ubezpieczoną. Dostawca chętnie z góry zwróci koszty wysyłki, o ile będzie musiał ponieść kosztów przesyłki zwrotnej. W takim przypadku dostawca przekazuje klientowi na życzenie przykładowo znaczek na przesyłkę. Nasza firma prosi również, by unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towaru. Jeśli to możliwe, towar należy zwrotnie odesłać dostawcy w kompletnym oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Jeśli klient nie posiada już oryginalnego opakowania, powinien zapewnić odpowiednie opakowanie, by uniknąć uszkodzenia w transporcie. Powyższe warunki nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.


§ 11 Ochrona danych


 1. Nasza firma zobowiązuje się do przestrzegania ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności federalnej Ustawy o ochronie danych oraz ustawy o telemediach.

 2. Wszystkie teksty są traktowane jako poufne i nasza firma zobowiązuje się do utrzymywania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów znanych nam w związku z pracą dla klienta.

 3. Dane osobowe klienta, w szczególności zwrot grzecznościowy lub tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych. Dane te są przekazywane osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy klient udziela lub udzielił zgodę na to lub jeśli przekazanie jest dozwolone na podstawie odpowiednich przepisów prawnych.

 4. Do ponownego rozpoznawania klientów nasza firma używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje i zapisuje na komputerze, które w chwili ponownego wejścia na stronę internetową naszej firmy dostarczają informacji dla automatycznego rozpoznania klienta. Nieprzyjmowanie plików cookies może spowodować ograniczenie usług naszej firmy. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych online w związku z korzystaniem ze strony internetowej naszej firmy można znaleźć pod adresem: uedial.eu/pl/ochrona_danych_osobowych

 5. Dane osobowe klienta są wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy. Bez zgody klienta nasza firma nie będzie wykorzystywać jego danych do celów reklamowych, badań rynku lub opinii.

 6. Klient oświadcza, że zgadza się, by nazwa jego firmy mogła być wykorzystana referencje dla celów reklamowych firmy ÜDiAL.

 7. Na pisemne żądanie klient otrzyma informację o swoich zapisanych danych bądź jego dane zostaną zmienione lub usunięte.


Takie pisemne żądanie należy skierować do:

ÜbersetzungDienst Anna Lasik
Bürogemeinschaft im 3. OG
Randstraße 1
22525 Hamburg

E-mail: info@uedial.eu


 1. Klient, który wyraził zgodę na przesyłanie informacji, będzie regularnie informowany o nowościach i ofertach specjalnych od naszego wydawcy za pomocą biuletynu lub również listem na temat nowości i ofert specjalnych naszej firmy. Zgodę tę można w dowolnej chwili cofnąć wysyłając wiadomość na adres info@uedial.eu bez ponoszenia przez klienta dodatkowych kosztów poza kosztami transmisji zgodnie z taryfą dostawcy klienta.


§ 12 Postanowienia końcowe


 1. Umowa ta i cały stosunek prawny między jej stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 2. Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, sąd właściwy miejscowo dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a naszą firmą ma siedzibę w Niemczech.

 3. Wszelkie postanowienia zawarte między stronami w celu wykonania niniejszej umowy są w niej określone na piśmie.

 4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się być nieskuteczne lub zawiera ona lukę prawną, nie ma to wpływu na pozostałe ustalenia. Strony umowy zobowiązują się zastąpić, nieskuteczną regulację ustawowo dopuszczalną regulacją najbardziej zbliżoną pod względem ekonomicznym do regulacji nieskutecznej lub wypełnia daną lukę.

 5. Nasza firma może w każdej chwili zmienić ogólne warunki handlowe. O zmianie takiej należy poinformować klienta. Zmiana taka zostaje uznana za przyjętą przez klienta, jeżeli nie zgłosi on sprzeciwu w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia i obowiązuje ona od dnia upływu terminu.