Ko­rek­ta tłu­ma­czenia

w kom­bi­nacji ję­zy­ko­wej GER <-> ENG oraz GER <-> PL


Czy po­sia­da­ją Pań­stwo tłu­ma­cze­nie, któ­re­go ja­kość wzbudza Pań­stwa wątpliwości? Czy być mo­że chcą Pań­stwo oce­nić tłu­ma­cza przed pod­ję­ciem z nim dłuż­szej współ­pra­cy? Są Pań­stwo tłu­ma­cza­mi i chcie­li­by zle­cić spraw­dze­nie swo­je­go tłu­ma­cze­nia przez dru­gie­go tłu­ma­cza? Fir­ma ÜDiAL chęt­nie zaj­mie się rów­nież zle­ce­nia­mi te­go ty­pu. W prze­ci­wieństwie do korekty językowej i re­dakcji w przy­pad­ku ko­rek­ty tłu­ma­czeń tekst do­ce­lo­wy po­rów­ny­wa­ny jest ze źród­ło­wym. Oczy­wiś­cie tekst do­ce­lo­wy, jak w przy­pad­ku korekty językowej i redakcji, spraw­dza­ny jest pod wzglę­dem po­praw­noś­ci ję­zy­ko­wej oraz kon­sekwent­ne­go sty­lu, jak i od­bior­ców do­ce­lo­wych. Po­nad­to tłu­ma­cze­nie spraw­dza­ne jest pod ką­tem seg­men­tów, zdań i pa­ra­gra­fów w związ­ku z mo­żli­wy­mi o­pusz­cze­nia­mi, błę­da­mi lo­gicz­ny­mi, tzw. fałszy­wy­mi przy­ja­ciół­mi, war­toś­cia­mi licz­bo­wy­mi o­raz naz­wa­mi i naz­wis­ka­mi. O­prócz te­go wska­zu­je się rów­nież na wys­tę­po­wa­nie w tekś­cie źród­ło­wym wy­ra­żeń dwu­znacz­nych, któ­re czę­sto mo­gą pro­wa­dzić do nie­po­praw­ne­go tłu­ma­cze­nia i błę­dów lo­gicz­nych.

Ko­rek­ta ob­cych tłu­ma­czeń prze­pro­wa­dza­na jest na pli­kach pro­gra­mu Word lub Open­Office (.doc/.docx/.odt). O­pra­co­wa­nie stylis­tycz­ne i me­ry­to­rycz­ne zaw­sze za­le­ży od wy­czu­cia ję­zy­ko­we­go lek­to­ra, na­le­ży zaw­sze trak­to­wać je ja­ko pro­po­zyc­ję po­pra­wek i prze­ka­zać do spraw­dze­nia zle­ce­nio­daw­cy. Z te­go wzglę­du wszyst­kie do­ko­na­ne zmia­ny są dla Pań­stwa wi­docz­ne i to Pań­stwo de­cy­du­ją o ich przy­ję­ciu bądź od­rzu­ce­niu (wię­cej in­for­macji na ten te­mat moż­na zna­leźć w FAQ).

Da­lej przy­kład ko­rek­ty tłu­ma­cze­nia.

Przykład korekty tłumaczenia