Redakcja

Specja­listyczne pra­ce anglo- i niemiecko­ję­zyczne


W przy­pad­ku redakcji, po­dobnie jak przy korekcie językowej, tekst spraw­dza­ny jest pod ką­tem po­praw­noś­ci ję­zy­ko­wej, tzn. gra­ma­ty­ki, pi­sow­ni, in­ter­punkcji, se­man­ty­ki (do­bór słów) o­raz po­dzia­łu na sy­la­by. Po­nad­to Państwa tekst – i to jest is­tot­na róż­ni­ca mię­dzy korektą językową a redakcją tekstu – spraw­dza­ny jest rów­nież pod ką­tem rzu­ca­ją­cych się w o­czy powtórzeń słów, nie­zro­zu­mia­łych miejsc, jak i sty­lu w od­nie­sie­niu do ga­tun­ku o­raz od­bior­ców do­ce­lo­wych. W pra­cy nauko­wej na­le­ży zwyk­le uni­kać wy­ra­żeń po­tocz­nych. Jeś­li na­to­miast two­rzy się tekst dla lai­ka, nie na­le­ży go przy­oz­da­biać zbyt wie­lo­ma wy­ra­żenia­mi fa­cho­wy­mi. Po­nad­to w przy­pad­ku redakcji tekstu – szczegól­nie o­pra­co­wań nauko­wych – zwra­ca się uwa­gę na ar­gu­men­tację, tzn. spraw­dza­my Państwa pra­cę pod ką­tem lo­gi­ki i u­kła­du.

W przy­pad­ku opra­co­wań z za­kre­su na­uk e­ko­no­micz­nych fir­ma ÜDiAL na ży­cze­nie o­fe­ru­je rów­nież spraw­dza­nie pod wzglę­dem me­ry­to­rycz­nym. W ra­zie po­trze­by w przy­pad­ku prac specjalis­tycz­nych za­rów­no przy korekcie językowej, jak i przy redakcji tekstu moż­na spraw­dzić źród­ła li­te­rac­kie. W tym ce­lu na­sza fir­ma po­trze­bu­je je­dy­nie da­ne od­noś­nie do pla­ców­ki kształ­ce­nia lub wy­dzia­łu uczel­ni. Przed przy­ję­ciem zle­ce­nia, chęt­nie świad­czy­my doradztwo i wy­jaś­nia­my, ja­ki jest wy­ma­ga­ny sto­pień spraw­dze­nia me­ry­to­rycz­ne­go lub sty­lis­tycz­nego.

Redakcja prze­pro­wa­dza­ny jest na pli­kach pro­gra­mu Word lub Open­Office (.doc/.docx/.odt). O­pra­co­wa­nie sty­lis­tycz­ne i me­ry­to­rycz­ne zaw­sze za­le­ży od wy­czu­cia ję­zy­ko­we­go osoby dokonującej korektę, na­le­ży zaw­sze trak­to­wać je, ja­ko pro­po­zycję po­pra­wek i prze­ka­zać do spraw­dze­nia zle­ce­nio­daw­cy. Z te­go wzglę­du wszyst­kie do­ko­na­ne zmia­ny są dla Pań­stwa wi­docz­ne i to Pań­stwo de­cy­du­ją o ich przy­ję­ciu bądź od­rzu­ce­niu (wię­cej in­for­macji na ten te­mat moż­na zna­leźć w FAQ).

Da­lej moż­na zna­leźć przy­kład redakcji. Jeś­li szu­ka­ją Pań­stwo bez­po­śred­nie­go po­rów­na­nia z korektą językową, pro­si­my spoj­rzeć do za­kład­ki Korekta językowa.

Przykład redakcji