O nas

Co kryje się za ÜDiAL?


Serwis tłumaczeń, który dotrzymuje obietnic.

Czy czy­ta­li Pań­stwo cza­sem już coś, co po pros­tu brzmi nie­po­praw­nie? Al­bo czy od­kry­li Pań­stwo na­wet coś, co jest po pros­tu błęd­ne? Po­nie­waż za­wód tłu­ma­cza za­li­cza się do tzw. wol­nych za­wo­dów, usłu­gi tłu­ma­cze­nio­we mo­że ofe­ro­wać każ­dy. Nie ma przy tym zna­cze­nia, czy o­so­ba ta po­sia­da odpowiednie kwa­li­fi­kacje za­wo­do­we. Mo­że to bu­dzić u­za­sad­nio­ne wąt­pli­woś­ci i zas­trze­że­nia. Czy chcieli­by Pań­stwo opu­bli­ko­wać tekst, po któ­rym wi­dać, że jest tłu­ma­cze­niem?

W fir­mie ÜDiAL pra­cu­ją wy­łącz­nie tłu­ma­cze po­sia­da­ją­cy wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie i przyj­mu­ją­cy wy­łącz­nie teks­ty, któ­re dob­rze ro­zu­mie­ją. Prze­ko­naj­cie się Pań­stwo o na­szych kwa­li­fi­kac­jach.


Co kryje się za ÜDiAL?


Ein Über­setzungs­dienst­leister, der hält, was er ver­spricht.
W fir­mie ÜDiAL pra­cu­ją wy­łącz­nie tłu­ma­cze po­sia­da­ją­cy wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie i przyj­mu­ją­cy wy­łącz­nie teks­ty, któ­re dob­rze ro­zu­mie­ją.

Prze­ko­naj­cie się Pań­stwo o na­szych kwa­li­fi­kac­jach.