Tłumaczenie specjalistyczne

Język specjalistyczny – język związany z daną branżą.


Pod po­ję­ciem tekstów specja­lis­tycz­nych z re­gu­ły ro­zu­mie się teks­ty, w któ­rych au­tor po­słu­gu­je się słownictwem specjalis­tycz­nym. Teksty te­go ro­dza­ju prze­waż­nie od­no­szą się do da­nej dzie­dzi­ny bądź bran­ży. Po­nie­waż tłu­ma­cze­nie ta­kich tekstów czę­sto wią­że się z roz­leg­łym po­szu­ki­wa­niem, a u tłu­ma­cza za­kła­da się know-how w da­nej dzie­dzi­nie, jest o­no rów­nież zwią­za­ne z większym na­kła­dem pra­cy. Po­nad­to profes­jo­nal­ny tłu­macz specja­lis­tycz­ny nie pra­cu­je z teksta­mi wszel­kie­go ro­dzaju, po­nie­waż nie jest wszechwiedzą­cy i nie zna się na każ­dej dzie­dzi­nie. Jest to w pełni uzasadnio­ne, po­nie­waż specja­li­zac­ja wska­zu­je na to, że tłu­macz ro­zu­mie swo­je rze­miosło.