Korekta

Bynajmniej i przynajmniej to bynajmniej nie znaczy to samo.


Korekta tekstu może oznaczać więcej niż sprawdzenie stosowanego języka.

Zwy­kle pod po­ję­ciem ko­rek­ty ro­zu­mie się spraw­dze­nie teks­tu pod wzglę­dem po­praw­noś­ci ję­zy­ko­wej. Co jed­nak obej­mu­je ta­kie spraw­dza­nie? Prze­de wszyst­kim pi­sow­nię, gra­ma­ty­kę i in­ter­punkcję. Przy korek­cie zwra­ca się jed­nak rów­nież u­wa­gę na to, czy dobór słów jest rzeczywiście odpowiedni do wymaganego wyrażenia. I tak na przykład polskie zaprzeczenie bynajmniej często bywa mylone i używane zamiast przynajmniej. Przy tym oba te słowa wcale nie mają tego samego znaczenia. Podczas gdy przynajmniej oznacza „chociaż, bodaj, choć”, „nie mniej niż” bynajmniej oznacza „wcale”, „ani trochę”, „w ogóle”. Rozpatrując dokonany wybór można ocenić samego siebie mówiąc „Przynajmniej dobrze na tym wyszedłem”, podczas gdy stwierdzenie „Bynajmniej dobrze na tym wyszedłem” wcale nie oznacza pozytywnego rozwiązania. Tę ocenę można byłoby wyrazić w prawidłowy sposób oraz z pewną ostrożnością mówiąc „Przynajmniej źle na tym nie wyszedłem”.

Powyż­szy przy­kład ilustruje, że przy korek­cie ję­zy­ko­wej o­prócz pi­sow­ni, gra­ma­ty­ki i in­ter­punkcji na­le­ży rów­nież zwró­cić u­wa­gę na to, czy da­ny tekst jest na­pi­sa­ny w spo­sób zro­zu­mia­ły. Przy ko­rek­cie tekstu ważne jest również to, czy do­bra­ne sło­wa na­praw­dę oz­na­cza­ją to, co mó­wią (se­man­ty­ka) o­raz czy po­wią­za­ne ze so­bą sło­wa moż­na sto­so­wać ra­zem (ko­lo­kacja). A co dzie­je się, gdy tekst ma zos­tać spraw­dzo­ny nie tyl­ko pod wzglę­dem cech ję­zy­ko­wych, lecz rów­nież pod wzglę­dem me­ry­to­rycz­nym?

Firma ÜDiAL oferuje korektę językową, redakcję tekstu oraz korektę tłumaczeń.

W tym miejscu można znaleźć więcej informacji na ten temat.


Bynajmniej i przynajmniej to bynajmniej nie znaczy to samo.


Korek­ta tekstu mo­że oz­na­czać więcej niż sprawdze­nie sto­so­wa­ne­go ję­zy­ka.
Fir­ma ÜDiAL o­feru­je korektę językową, redakcję tekstu o­raz ko­rek­tę tłu­ma­czeń.

W tym miejscu moż­na znaleźć wię­cej in­for­macji na ten te­mat.