Korekta językowa

Teksty anglo- i nie­miecko­ję­zy­czne


Na pierw­szym pla­nie korekty językowej znaj­du­ją się oczywiście głów­nie as­pek­ty ję­zy­ko­we. I tak zwra­ca się u­wa­gę na in­ter­punk­cję, gra­ma­ty­kę o­raz pi­sow­nię, jed­nak są przy tym do­ko­ny­wa­ne rów­nież drob­ne zmia­ny sty­lis­tycz­ne. Te mo­gą przy­kła­do­wo do­ty­czyć nie­właś­ci­we­go podzia­łu na sy­la­by przy przeno­sze­niu wy­ra­zów po­mię­dzy li­nia­mi (sprze/daż a nie sprz/edaż) lub mo­gą się od­no­sić do pozio­mu zna­cze­nia (se­man­ty­ki). Oz­na­cza to, że fir­ma ÜDiAL spraw­dza, czy do­bór słów jest rze­czy­wiś­cie od­po­wied­ni do wy­ma­ga­ne­go wy­ra­że­nia. Obecnie często się słyszy, a nawet można przeczytać, jak słowo „dedykować” jest używane zamiennie ze słowem „przeznaczać”. Mówi się np. „te pieniądze są dedykowane mojemu synowi”, ale pieniądze nie są nikomu dedykowane, lecz mogą być przeznaczone na coś lub dla kogoś. Dedykowana może być np. książka przez kogoś dla kogoś, co oznacza, że jakieś dzieło może być poświęcone konkretnej osobie. Czy pieniądze mogą być poświęcone komuś? Jak Państwo uważają?

Korekta językowa prze­pro­wa­dza­na jest na pli­kach pro­gra­mu Word lub Open­Office (.doc/.docx/.odt). Przy tym wszyst­kie do­ko­na­ne zmia­ny są dla Państwa wi­docz­ne i to Państ­wo de­cy­du­ją o ich przy­ję­ciu bądź od­rzu­ce­niu (wię­cej in­for­macji na ten te­mat moż­na zna­leźć w zakładce FAQ).

Poniżej moż­na znaleźć przy­kład korekty językowej. Jeś­li szu­ka­ją Państwo bez­po­śred­nie­go po­rów­na­nia z redakcją, pro­si­my spoj­rzeć do za­kład­ki Redakcja.

Przykład korekty językowej