Ceny

Warte ceny czy niedrogie?


W słowni­ku ję­zy­ka nie­miec­kie­go Du­den przy­miot­nik nie­dro­gi oz­na­cza m.in., że coś „w sto­sun­ku do swo­jej war­toś­ci nie jest [zbyt] dro­gie” (stan na: 2017 r.). Na ja­kiej jed­nak podsta­wie mie­rzy się war­tość czegoś? Jed­nym z kry­teriów jest ja­kość. Jak jed­nak moż­na stwier­dzić ja­kość u­słu­gi ję­zy­ko­wej, jeś­li za­le­ży ona od da­ne­go tłu­ma­cza? W rze­czy­wis­toś­ci ist­nie­je w tym za­kre­sie mię­dzy­na­ro­do­wa nor­ma ja­koś­ci (DIN EN 15038), okreś­la­ją­ca wy­ma­ga­nia od­noś­nie do tłu­ma­cze­nia. Za­li­cza­ją się tu­taj np. kom­pe­ten­cje za­wo­do­we, ta­kie jak wyż­sze wyk­ształ­ce­nie w za­kre­sie tłu­ma­cze­nia (dy­plom wyż­szej uczel­ni). O­bec­nie ce­chą szcze­gól­ną jest to, że wie­lu tłu­ma­czy o­fe­ru­je swo­je usłu­gi, lecz nie po­sia­da wy­ma­ga­ne­go know-how. Mo­że to mieć zna­czą­ce ne­ga­tyw­ne skut­ki. Czy zle­ci­li­by Pań­stwo druk ka­ta­lo­gu peł­ne­go błę­dów, wy­glą­da­ją­ce­go przy tym na nie­po­rad­ne tłu­ma­cze­nie? Czy ta usłu­ga, na­wet nie­dro­ga, by­ła­by Pań­stwa zda­niem war­ta swo­jej ce­ny?

Życzą Państwo sobie oprócz wymagań odnośnie do jakości również uczciwej ceny? Fir­ma ÜDiAL za­pew­nia obie te ce­chy. Proszę się o tym prze­ko­nać.

Ceny

Ce­na tłu­ma­cze­nia lub ko­rek­ty za­le­ży od kom­bi­nacji ję­zy­ko­wej lub ję­zy­ka i usta­la się ją na pod­sta­wie dłu­goś­ci teks­tu, jego te­ma­ty­ki oraz stop­nia zło­żo­noś­ci i trud­noś­ci. Po­nie­waż bez wcześ­niej­sze­go wglą­du nie moż­na usta­lić do­kład­nie wy­ma­ga­ne­go na­kła­du pra­cy, war­toś­ci orien­ta­cyj­ne za­wiera za­miesz­czo­ny ni­żej cen­nik. Ze względu na to, że bez wcześniejszego wglądu nie można ustalić dokładnie wymaganego nakładu pracy przy tłumaczeniu lub lektoracie, zalecamy przesłanie nam wiadomości za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Sales-Manager

Ceny tłu­ma­czeń

Tłu­ma­cze­nia z ję­zy­ka ogól­ne­go

od 1,20 za linię tekstu*
Tłu­ma­cze­nie z sa­mo­dziel­ną kon­tro­lą
od 1,20 EUR
za linię tekstu*
Tłu­ma­cze­nie z ko­rek­tą prze­pro­wa­dza­ną przez dru­gą oso­bę
od 1,40 EUR
za linię tekstu*
Tłu­ma­cze­nie z ko­rek­tą prze­pro­wa­dza­ną przez na­tive speakera
od 1,50 EUR
za linię tekstu*
Serwis eks­pre­so­wy 24 h
plus 50 %

* Znor­ma­li­zo­wa­na li­nia od­po­wia­da 55 zna­kom ze spac­ja­mi.

W przypadku mniejszych zleceń (poniżej 300 słów) zarówno w zakresie korekty jak i tłumaczenia obowiązuje stawka minimalna wynosząca 25,00 EUR.

Tłu­ma­cze­nia z ję­zy­ka specjalistycz­ne­go

od 1,40 za linię tekstu*
Tłu­ma­cze­nie z sa­mo­dziel­ną kon­tro­lą
od 1,40 EUR
za linię tekstu*
Tłu­ma­cze­nie z ko­rek­tą prze­pro­wa­dza­ną przez dru­gą oso­bę
od 1,50 EUR
za linię tekstu*
Tłu­ma­cze­nie z ko­rek­tą prze­pro­wa­dza­ną przez na­tive speakera
od 1,60 EUR
za linię tekstu*
Serwis eks­pre­so­wy 24 h
plus 50 %

* Znor­ma­li­zo­wa­na li­nia od­po­wia­da 55 zna­kom ze spac­ja­mi.

W przypadku mniejszych zleceń (poniżej 300 słów) zarówno w zakresie korekty jak i tłumaczenia obowiązuje stawka minimalna wynosząca 25,00 EUR.

Tłu­ma­cze­nia poświadczone

od 35,- za stronę*
Tłu­ma­cze­nie z sa­mo­dziel­ną kon­tro­lą
od 35,- EUR
za stronę*

* Do­dat­ko­wo 8,90 EUR za pie­częć z poś­wiad­cze­niem (dla jed­ne­go do­ku­men­tu).

Sales-Manager

Ceny korekty tekstu

Korekta językowa

od 5,- za stronę*
Teksty niemieckojęzyczne (przez native speakera)
od 5,50 EUR
za stronę*
Teksty anglojęzyczne (przez eksperta)
od 5,50 EUR
za stronę*
Teksty anglojęzyczne (przez native speakera)
od 6,50 EUR
za stronę*
Teksty polskie (przez native speakera)
od 5,00 EUR
za stronę*
Rabat dla studentów (prace licencjackie i magisterskie)
minus 25 %

* Znor­ma­li­zo­wa­na stro­na za­wie­ra prze­cięt­nie 1 500 zna­ków (ze spacjami).

W przypadku mniejszych zleceń (poniżej 300 słów) zarówno w zakresie korekty jak i tłumaczenia obowiązuje stawka minimalna wynosząca 25,00 EUR.

Redakcja tekstu

od 6,50 za stronę*
Teksty niemieckojęzyczne (przez native speakera)
od 7,00 EUR
za stronę*
Teksty anglojęzyczne (przez eksperta)
od 7,00 EUR
za stronę*
Teksty anglojęzyczne (przez native speakera)
od 7,50 EUR
za stronę*
Teksty polskie (przez native speakera)
od 6,50 EUR
za stronę*
Rabat dla studentów (prace licencjackie i magisterskie)
minus 25 %

* Znor­ma­li­zo­wa­na stro­na za­wie­ra prze­cięt­nie 1 500 zna­ków (ze spacjami).

W przypadku mniejszych zleceń (poniżej 300 słów) zarówno w zakresie korekty jak i tłumaczenia obowiązuje stawka minimalna wynosząca 25,00 EUR.

Ko­rek­ta tłu­ma­czenia

od 0,20 za linię tekstu*
Teksty niemieckojęzyczne (przez native speakera)
od 0,25 EUR
za linię tekstu*
Teksty anglojęzyczne (przez eksperta)
od 0,25 EUR
za linię tekstu*
Teksty anglojęzyczne (przez native speakera)
od 0,30 EUR
za linię tekstu*
Teksty polskie (przez native speakera)
od 0,20 EUR
za linię tekstu*