Tłumaczenia

Prze­tłu­ma­czo­ne czy ra­czej „przetłumoczone”?


Wysokiej jakości tłu­ma­cze­nie to wię­cej niż tyl­ko prze­kład z ję­zy­ka źródło­we­go na do­ce­lo­wy.

Nie każ­de sło­wo ma swój od­po­wied­nik w in­nym ję­zy­ku. Chy­ba że zna­ją Pań­stwo jakiś ję­zyk, na któ­ry moż­na prze­tłu­ma­czyć nie­mieckie sło­wo „Donau­dampfschiff­fahrts­gesellschafts­kapitän” (kapitan To­warzystwa Żeglugi Pa­ro­wej po Du­na­ju), nie ro­biąc z nie­go ca­łe­go zda­nia bądź nie uży­wa­jąc wie­lu od­dziel­nych słów? Istnie­je wie­le słów, któ­re w po­dob­nym brzmie­niu wys­tę­pu­ją w in­nym ję­zy­ku, nie o­zna­cza­jąc jed­nak te­go sa­me­go. Je­śli Po­lak idzie do gim­na­zjum, idzie do szkoły, natomiast Amerykanin idzie na salę gimnastyczną (ang. gym­na­sium). Jeś­li An­glik za­ma­wia minced meat, nie o­cze­ku­je mię­sa w so­sie mię­to­wym, którego o­cze­ki­waliby Nie­miec czy Polak, lecz zwykłego mielonego mięsa.

Wi­dzą Pań­stwo, że oprócz opa­no­wa­nia e­le­men­tów ję­zy­ko­wych, skła­dnio­wych i gra­ma­tycz­nych do tłu­ma­cze­nia za­li­cza­ją się rów­nież szcze­gól­ne kwestie, od­no­szą­ce się do kul­tu­ry da­ne­go ob­sza­ru ję­zy­ko­we­go. Ponad­to przy tłu­ma­cze­niu na­le­ży zaw­sze uwzględ­niać cel o­raz gru­pę do­ce­lo­wą róż­nych teks­tów. Bo, czy z przyjemnością czytaliby Państwo tekst marketingowy napisany tak sucho jak stary dobry język urzędowy?

Fir­ma ÜDiAL ofe­ru­je Pań­stwu pro­fesjo­nal­ne o­raz zo­rien­to­wa­ne na cel u­słu­gi tłu­ma­cze­nio­we.

Prosimy, by zapoznali się Pań­stwo z naszą ofertą.


Prze­tłu­ma­czo­ne czy ra­czej „przetłumoczone”?


Wysokiej jakości tłu­ma­cze­nie to wię­cej niż tyl­ko prze­kład z ję­zy­ka źródło­we­go na do­ce­lo­wy. Fir­ma ÜDiAL ofe­ru­je Pań­stwu pro­fesjo­nal­ne o­raz zo­rien­to­wa­ne na cel u­słu­gi tłu­ma­cze­nio­we.

Prosimy, by zapoznali się Pań­stwo z naszą ofertą.